Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης.


Διεύθυνση του Γυμνασίου Ορμύλιας λαμβάνοντας υπόψη την 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2769 τ. Β΄/02-12-2011) με θέμα: «Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει την μεταφορά των μαθητών κατά την προγραμματιζόμενη διδακτική επίσκεψη της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γυμνασίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-2-2012 με προορισμό το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις» στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

  • 08:30 : Αναχώρηση από την Ορμύλια.
  • 10.00 Άφιξη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών «Νόησις» για την παρακολούθηση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών προβολών.
  • 12.00  Αναχώρηση από το κέντρο «Νόησις».
  • 12:15- 13:15  Στάση για εστίαση.
  • Επιστροφή στην Ορμύλια στις 14:30.
Ø  Θα μετακινηθούν 65 μαθητές και 4 συνοδοί εκπαιδευτικοί (σύνολο 69 άτομα).

Ø  Μεταφορικό μέσο: Μισθωμένα λεωφορεία.

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Τετάρτη 8/02/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιέχουν την τιμή της εκδρομής (συνολικά και κατ’ άτομο) σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β (Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών-μετακινήσεων) της 129287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.