Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Ορμύλιας λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ.: 129287/Γ2/2011 Υπουργική Απόφαση προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει την μεταφορά των μαθητών κατά την προγραμματιζόμενη διδακτική επίσκεψη της Γ’ τάξης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1-1-2012 με προορισμό την Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

α) Ώρα αναχώρησης: 08:00
β) Ώρα επιστροφής: 14.30
γ) Τόπος επίσκεψης: Θεσσαλονίκη – Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θέρμης
δ) Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 50
ε) Μεταφορικό μέσο: Μισθωμένο λεωφορείο

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Τρίτη 24/01/2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να περιέχουν την τιμή της εκδρομής σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο Β (Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών-μετακινήσεων) της 129287/Γ2/2011 Υπουργικής Απόφασης.